Make your own free website on Tripod.com

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ
งานแห่ตรุษจีน ปากน้ำโพ
17-28 มกราคม 2544

    งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานประเพณีเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งต่อมาได้ประสมประสานจนเป็นงานประเพณีของชาวนครสวรรค์ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเกือบเจ็ดสิบปีมาแล้ว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยจะจัดให้มีขบวนแห่รอบตลาดในเวลากลางคืนของวันที่สาม(ชิวซา) และเวลากลางวันของวันที่สี่(ชิวสี่) นับจากวันตรุษจีนของทุกปี

ในงานจะจัดให้มีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร สวยงามวิจิตรตระการตา จนเป็นที่กล่าวขานโดยทั่วไปว่า การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญที่สุด คือการฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งบรรยากาศของทั้งเมือง ความศรัทธา และความมีน้ำใจรักสามัคคี อันเป็นผลมาจากคุณประโยชน์ของการสืบสานวัฒนธรรมที่ยาวนาน ทำให้เป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

วันตรุษจีน เป็นการนับวันตามปฏิทินจีน สำหรับปี พ.ศ. 2544  วันตรุษจีนจะตรงกับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544 วันที่มีขบวนแห่ในเวลากลางคืนคือ วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2544 และวันที่มีขบวนแห่ในเวลากลางวันคือ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2544


Copyright (C) 200-2001 by   Weerachote  Sophawatanon
E-mail: webmaster@nakhonsawan.org