Make your own free website on Tripod.com
ที่มาของศาลเจ้า
เมื่อเหล่าเกษตรกรทำนาไร่ซึ่งเป็นพวกอยู่ติดที่เมื่อครบรอบปีก็มีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ และรวมถึงบูชาทำเครื่องเซ่นบัดพลีแก่สิ่งที่เป็นที่พึ่งกำลังใจเพื่อหวังจะให้ผลผลิตในปีต่อไปบริบูรณ์อีก ทั้งเป็นการขอบคุณที่ดลบันดาลให้ปีที่ผ่านมาอุดมสมบูรณ์คราวนี้เมื่อขงจื้อสั่งสอนเพิ่มเกี่ยวกับกตัญญ ูต่อบรรพบุรุษก็มีการระลึกถึงผู้ล่วงลับจึงได้ร่วมพิธีเหล่านี้เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษและเป็นการ กระตุ้นความสามัคคีของคนที่ยังอยู่ด้วยนี่นับเป็นกุศโลบายที่แฝงประโยชน์ของชุมนุมชนไว้ในพิธีกรรม นอกจากบรรพบุรุษของตนเองแล้วผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในอดีตจนเป็นที่จดจำก็นำมาเคารพบูชาร่วม พิธีด้วยเช่นท่านกวนอูจากสามพี่น้องร่วมสาบานในสมัยสามก๊กที่ได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เป็น ต้นดังนั้นเมื่อครบรอบปีใหม่จึงเป็นการทำบัดพลีกรรมรวมในการเคารพบูชาเทพต่างๆที่นับถือศรัทธา กันต่อมาก็เริ่มมีแยกงานวันสำคัญขององค์เทพต่างๆออกไปทำการเฉลิมฉลองในโอกาสอื่นๆเช่น ครบรอบคล้ายวันเกิดฯลฯนอกจากนี้ในต่างแว่นแคว้นออกไปก็ยังได้นับถือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สร้างคุณ ประโยชน์ให้ชุมชนนั้นๆอีกจึงทำให้ศาลเจ้าของจีนนั้นมีความหลากหลายอย่างไรก็ดีบางแห่งก็พยายาม แยกแยะว่าเป็นศาลเฉพาะตระกูล(แซ่)หรือนี่เป็นอารามพุทธศาสนานิกายวัชรญาณโดยไม่ค่อยรวมองค์ รูปเคารพในความศรัทธาอื่นๆเข้ามาสถิตย์ในวัดด้วยเพราะของนิกายวัชรญาณเองก็มีรูปเคารพมาก องค์อยู่แล้วเมื่อมีการสร้างศาลเจ้าขึ้นจึงพอจะเห็นภาพว่ามีทั้งเต๋าขงจื้อและพุทธผสมปนเปกันเสมอ โดยยอมรับกันโดยดุษฎีก็เพราะทำตามๆกันมานานเหลือเกินแล้วแล้วก็ถึงปัญหาที่สำคัญคือแล้วทำไม ถึงได้สร้างศาลขึ้นมาอันนี้ข้อสัญนิษฐานจากข้อมูลที่เคยประสบหลายเล่มคล้ายกับว่ากลุ่มพ่อค้าที่จะต้อง เดินทางนำสินค้าจากที่หนึ่งไปขายหรือซื้อสินค้าจากซีกที่หนึ่งกลับมาเป็นพวกที่ต้องเสี่ยงภัยกว่าอาชีพ กสิกรรมที่อยู่ติดที่ดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในการเดินทางก่อนเดินทางจึงควรจะมีการสร้างขวัญ กำลังใจสร้างความหวังว่าจะได้กลับมาพร้อมความปลอดภัยและมั่งคั่งดังนั้นณจุดเริ่มต้นของการเดิน ทางสัญจรในเส้นทางสำคัญใดๆ
ที่กล่าวมาแต่ต้นนี้ต้องขอชี้แจงโดยสัตย์ว่ามิได้มีเจตนาลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อใดๆของกลุ่มชนใด ทั้งสิ้นเพียงแต่รวบรวมข้อคิดเห็นความน่าจะเป็นจากการศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์และมนุษย์วิทยา เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องที่เคยสงสัยอาจจะผิดหรือถูกทั้งหมดหรือบางส่วนก็แล้วแต่พิจารณาเพียง หวังว่าท่านใดที่อ่านพบเข้าแล้วนึกรำคาญว่าที่ถูกต้องน่าจะเป็นอย่างใดก็หาเหตุผลมาแถลงกันเพื่อ ความรู้และวิชาการในด้านนี้ที่จะหลากหลายต่อไปในภายหน้า และก็ขอขอบคุณที่กรุณาอ่านมาถึงบรรทัดสุดท้ายนี้