Make your own free website on Tripod.com

ตำนาน เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิมเดิมกำเนิดเป็นเจ้าหญิงชื่อ เจ้าหญิงเมี่ยวซันแห่งอาณาจักรซิงหลิน ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ในทะเลใต้แต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันได้จมหายอยู่ใต้ทะเลลึกแล้ว
เจ้าหญิงเมี่ยวซันมีจิตใจเมตตากรุณาต่อ สัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เด็กมีพระทัยใฝ่ใจที่ จะออกบวชเพื่อพ้นจากทุกข์ตามคำสอน ของพระพุทธศาสนาแต่พระบิดาเมี่ยวจวง ผู้มีจิตใจโหดร้ายชอบการเข่นฆ่าและทำ สงครามไม่ยินยอมกลับบังคับให้เจ้าหญิง เมี่ยวซันเลือกคู่ครองเจ้าหญิงเมี่ยวซันก็ ยืนกรานทออกบวชไม่ว่าพระบิดาจะใช้ อุบายต่างๆนานามาหลอกล่อเกลี้ยกล่อม อย่างไรก็ไม่สำเร็จจึงเกิดพิโรธที่มีผู้มา ขัดต่ออำนาจของตนจึงได้ประหารเจ้าหญิง เมี่ยวซันด้วยการตัดคอทันทีที่เจ้าหญิง เมี่ยวซันสิ้นลมพะภูมิเจ้าที่ได้แปลงร่าง เป็นเสือมารับร่างของเจ้าหญิงไปอยู่ที่ เกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลตะวันออกที่นั้น เจ้าหญิงเมี่ยวซันได้บำเพ็ญภาวนา จน บรรลุโพธิญาณรู้แจ้งในสัจจะธรรมต่อมา กษัตริย์เมี่ยวจวงได้เกิดเป็นโรคผิวหนัง เกิดแผลเน่าทั้งกายรักษาอย่างไรก็ไม่ หายเจ้าหญิงเมี่ยวซันได้ทราบด้วยญาณ ว่าพระบิดาป่วยด้วยผลแห่งกรรม ที่ทำ มาและเห็นหนทางที่จะนำพระบิดา ได้ ก้าวพ้นทุกข์ได้จึงได้ให้หลวงจีนซันไฉ ไปอาสารักษาโรคโดยสละดวงตาและแขน ทั้งสองข้างของตนเพื่อปรุงยาเมื่อกษัตริย์ เมี่ยวจวงได้หายจากโรคจึงเริ่มสำนึกใน บาปกรรมที่ตนได้ทำไว้เลิกทำบาปหันมา สร้างกุศลต่อมาได้สละราชสมบัติดั้นด้น เดินทางมาหาเซียนผู้เสียสละดวงตาและ แขนเพื่อปรุงยาโดยไม่รู้ว่าเซียนผู้นั้นคือ ใครเมื่อรู้ว่าเซียนผู้ที่อุทิศแขนและดวง ตามารักษาตนนั้นคือเจ้าหญิงเมี่ยวซัน ธิดาที่ตนสั่งประหารชีวิตก็สะเทือนใจ เกิดสำนึกในบาปบุญคุณโทษเกิดดวงตา เห็นธรรมด้วยบุญกุศลที่เจ้าหญิงเมี่ยวซัน ได้บำเพ็ญเพียรบันดาลให้ดวงตาและแขน ทั้งสองที่สละไปแล้วกลับงอกขึ้นมาดังเดิม และนับแต่นั้นมาเจ้าหญิงเมี่ยวซันก็ได้ เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพระผู้ช่วยให้สัตว รอดพ้นความทุกข์เดือดร้อนเป็นผู้ได้ปร เวทนาแห่งสัตว์โลก(อวโลกิเตศวร)และเป็น ที่เคารพ้สืบต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ การแสดง เจ้าแม่กวนอิม
การแสดงจะใช้รถขบวนแห่ที่ปกติจะทำการ ตกแต่งเป็นแท่นดอกบัวประดับด้วยดอกไม้ แสงสีและเสียงดนตรีประกอบอย่างวิจิตรงด งามโดยมีผู้แสดงเป็นองค์สมมุติเจ้าแม กวนอิม1คนเด็กชาย(ซิ่งท้ง)1คนและเด็ก หญิง(เง็กนึ้ง)1คนในส่วนของผู้แสดงเป็น องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมนั้นในแต่ละปีจะ ทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดงาน เจ้าพ่อเจ้าแม่โดยจะทำการคัดเลือกจาก หญิงสาวพรหมจรรย์ที่ถือศีลกินเจและมี ลักษณะที่ดีพร้อมมาจำนวนหนึ่งแล้วทำการ เสี่ยงทายโดย"ปั๊วปวย"ซึ่งมีลักษณะเป็นการ โยนไม้สองซีกซึ่งถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือก นี้ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้ว

 

 

 

 

"เจ้าแม่กวนอิม"
"เจ้าแม่กวนอิม"
กลับหน้าหลัก